תכנון לימודים

לבית הספר תוכנית לימודים בית ספרית (תלב"ס) ספירלית ומדורגת.
התוכנית כוללת חמישה אשכולות מרכזיים והתכנים מתבססים על תוכניות הלימודים של החינוך הרגיל וכן על תוכנית הליבה של החינוך המיוחד.
בבסיסו של כל תחום דעת נכתב היסוד המארגן  – הערך והידע הנורמטיבי מופיע במטרות ובתכנים.
התלב"ס אוגד בתוכו את מסמך הסטנדרטים בחינוך הלשוני לחינוך המיוחד ואת תוכנית הכנה לחיים על פי עקרונות ל"ב 21.
התוכנית כוללת התייחסות לעיצוב סביבה לימודית, פיתוח נחישות עצמית ויכולת סינגור עצמי.
התוכנית מחולקת לשלוש שכבות גיל: א-ג, ד-ו, ז-ח.
בנוסף לאמור לעיל, קיימת גמישות בהתייחסות לנושא הגילי, זאת בהתאם לצרכים הייחודיים וליכולות הדיפרנציאליות של כל תלמיד. התייחסות מפורטת לצרכים ולכשרים מיוחדים ניתנת במסגרת המטרה האישית בתכנית הלימודים האישית (תל"א).

הגדרות כלליות כניסה למערכת